Doelgroep

Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) Ter Bank is een school voor type 2 en type 9, binnen opleidingsvorm 1 en 2. Dit betekent dat wij onderwijs bieden aan:

Jongeren met een ontwikkelingsvertraging of verstandelijke beperking al dan niet gepaard gaand met gedrags- en/of emotionele problemen of een kinderpsychiatrische diagnose, zoals een autismespectrumstoornis (ASS) (type 2).
Jongeren met een (rand)normale begaafdheid en een diagnose autismespectrumstoornis (type 9).

Leerlingen die binnen het buitengewoon onderwijs schoollopen kunnen naar school gaan tot en met het schooljaar dat zij 21 jaar worden. Nadien zijn er eventueel verlengingen mogelijk na een schriftelijke aanvraag door de ouders en goedkeuring door de klassenraad.

Aanbod

We willen een aangepast aanbod voorzien voor elke jongere, daarvoor vertrekken we steeds vanuit de ontwikkelingsnoden van elke leerling.
Daarnaast willen we in Ter Bank de talenten van elke leerling optimaal aanspreken en de persoonlijkheid mee tot ontplooiing brengen. Het welbevinden van onze leerlingen staat centraal.
Naast onderwijs binnen de school voorzien wij ook onderwijs aan huis voor jongeren die tijdelijk of permanent niet of slechts deeltijds naar school kunnen. Dit kan zowel thuis als in een voorziening.
Wij bieden voor- en naschoolse opvang.

444468401 970236201768090 4695419902340609961 n

Opleidingsvorm 1

Sociale vorming gericht op integratie in een beschermd leefmilieu.

Onze focus binnen OV1:

  • We zetten in op het vergroten van de maatschappelijke integratie, zelfredzaamheid en zelfstandigheid op vlak van wonen, werken en vrije tijd.
  • De gekende functionele schoolse vaardigheden worden onderhouden en uitgebreid waar mogelijk.

Specifieke werkingen binnen OV1:

  • Er is een aanbod OV21 voor leerlingen die sterk bezig zijn met schoolse vaardigheden en de wereld rondom zich. Hier worden jongeren ook voorbereid op begeleid werken.
  • Er is een aangepast aanbod voor leerlingen met autisme, hetzij geïntegreerd, hetzij in een aparte werking.
  • Er is een aparte werking voor leerlingen die binnen Ter Bank schoollopen en op de leeftijd van 23 jaar nog geen (volwaardig) budget hebben gekregen vanuit welzijn. Deze leerlingen kunnen nog maximum 2 schooljaren in deze werking terecht. Deze werking is sterk afgestemd op het leven na de school.
32969686 784565615065734 3126767888346644480 n

Opleidingsvorm 2

Een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining gericht op integratie in een beschermd leef- en arbeidsmilieu.

Onze focus binnen OV2:

  • We werken op 3 domeinen, nl. wonen, werken en vrije tijd.
  • Schoolse vaardigheden worden onderhouden en uitgebreid in functie van maatschappelijke integratie, zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
  • In de beroepsgerichte vorming worden basistechnieken, arbeidsvaardigheden en -attitudes aangeleerd.
  • Arbeidsgeschiktmaking gebeurd door praktijklessen, groepsstages en individuele stages.
  • Er is een geïntegreerde werking voor leerlingen met autisme.

TYPE 9
Er is een aparte werking voor leerlingen uit OV1 en OV2 die nood hebben aan een aanbod dat sterk afgestemd is op autisme en die daarnaast cognitief ook meer uitdaging nodig hebben.

Er wordt een aanbod op maat uitgewerkt, op basis van de noden en mogelijkheden van de leerling.

Leerlingen met een type 9 attest kunnen ook in de reguliere werking van OV1 en OV2 terecht.