Opleidingsvorm 1 (OV1)

De doelgroep binnen OV1 is erg heterogeen. Aangezien de programma’s worden aangepast aan de noden van de leerlingen, zijn deze in de verschillende OV1-klassen zeer uiteenlopend. We hebben 2 klassen voor leerlingen met een ernstig verstandelijke beperking, 1 beginklas en 2 eindklassen voor leerlingen met een matig verstandelijke beperking, 2 structuur- en 2 auti-klassen voor leerlingen met autisme. Als een andere klas toch beter tegemoet komt aan de noden van de leerling, kunnen leerlingen met ASS ook in één van onze andere klassen terecht.

De jongeren worden elk op hun manier langzaamaan voorbereid op een actief leven na de school. Voor de meesten onder hen is dat in een dagcentrum met atelier- of leefgroepswerking.

In opleidingsvorm 1 bouwt men verder op de verworven vaardigheden. De klemtoon ligt op socialisatie en het verruimen van de leefwereld, op het aanleren van handvaardigheidstechnieken, op mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en op het uitbreiden van de huishoudelijke activiteiten.

Vuurwerk- en Parachuteklas

Klassen voor leerlingen met een ernstig verstandelijke beperking

Accenten binnen deze klassen:

 • Verticale klasgroep, leerlingen blijven gedurende langere tijd in deze klas
 • Leerlingen via een zintuigelijke manier laten ontdekken en leren
 • Basale stimulatie
 • Stimuleren van de ontwikkeling van een eigen ‘ik’
 • Stimuleren en ondersteunen van communicatie
 • Individuele en fysieke begeleiding tijdens leermomenten
 • Oefenen op zelfstandig een activiteit doen
 • Taakjes leren uitvoeren binnen huishoudelijke vaardigheden, al dan niet met ondersteuning

Spatklas

Beginklas voor leerlingen met een matig verstandelijke beperking

Accenten binnen deze klas:

 • Stimuleren van ondersteunende communicatie, functioneel rekenen, globaal lezen,…
 • Sociale vaardigheden uitbouwen
 • Stimuleren van persoonlijke en maatschappelijke zelfredzaamheid
 • Tijdens werkmomenten: nieuwe of aangeleerde taakjes leren zelfstandig afwerken
 • Ervaringsgericht werken met praktische en maatschappelijke thema’s
 • Focus op sociaal aanpassingsgedrag: verkeersregels, leren aandacht hebben voor elkaar,…
 • Huishoudelijke vaardigheden aanleren en inoefenen, bv. winkelen en koken

Zip- en Deltaklas

Eindklassen voor leerlingen met een matig verstandelijke beperking

Accenten binnen deze klassen:

 • Zo veel mogelijk functioneel en in de praktijk leren
 • Sociale vaardigheden verder aanleren
 • Ervaringsgericht werken met praktische en maatschappelijke thema’s
 • Stimuleren van persoonlijke en maatschappelijke zelfredzaamheid en integratie
 • Tijdens werkmomenten: nieuwe of aangeleerde opdrachten zelfstandig leren afwerken
 • Focus op sociaal aanpassingsgedrag: verkeersregels, leren aandacht hebben voor elkaar,…
 • Huishoudelijke activiteiten bv. winkelen en koken
 • Trainen van werkvaardigheden
 • Invulling van vrije tijd
 • Sociale maatschappelijke trainingen in dagcentra

Raat- en Koraalklas

Structuurklassen voor leerlingen met een matig verstandelijke beperking en een grote nood aan structuur en voorspelbaarheid, al dan niet met een diagnose autisme

Accenten binnen deze klassen:

 • Verticale klasgroep, leerlingen blijven gedurende langere tijd in deze klas
 • Dagstructuur wordt gevisualiseerd in klassikale en individuele daglijn
 • Er wordt veel in groep gewerkt, maar er zijn ook individuele leermomenten aan de eigen werktafel
 • Stimuleren van zelfredzaamheid
 • Oefenen van functionele schoolse vaardigheden (taal, getalbegrip, woorden herkennen,…)
 • Stimuleren van sociale vaardigheden
 • Huishoudelijke vaardigheden aanleren en inoefenen

Knikkerklas

Autiklas voor leerlingen met een matig/ernstig verstandelijke beperking en autisme.

Accenten binnen deze klas:

 • Verticale klasgroep, leerlingen blijven gedurende langere tijd in deze klas
 • Structuur in tijd en ruimte, dagstructuur wordt gevisualiseerd in klassikale en individuele daglijn
 • Er wordt vooral individueel gewerkt, aan een individuele werkbank
 • Groepsmomenten zijn beperkt, maar liggen wel vast in de dagelijkse structuur (vb. kringgesprek, samen aan tafel eten)
 • Leerinhoud wordt op maat aangeboden, individuele leertrajecten
 • Leersituaties in 1-1 begeleiding
 • Klemtoon op communicatie, zelfredzaamheid, huishoudelijke vaardigheden en functionele schoolse vaardigheden

Puntklas

Autiklas voor leerlingen met een licht/matig verstandelijke beperking en een grote nood aan structuur en voorspelbaarheid, al dan niet met een diagnose autisme

Accenten binnen deze klas:

 • Verticale klasgroep, leerlingen blijven gedurende langere tijd in deze klas
 • Structuur in tijd en ruimte, dagstructuur wordt gevisualiseerd in klassikale en indien nodig individuele daglijn
 • Themawerking, ontdekken van de wereld rondom zich
 • Maatschappelijke integratie
 • Schoolse vaardigheden (taal, rekenen, thema’s) afgestemd op de leerlingen
 • Werkvaardigheden (semi-industrieel en semi-ambachtelijk werk)
 • Creatieve en motorische vaardigheden
 • Stages ter voorbereiding van begeleid werken
 • Sociaal-maatschappelijke trainingen in dagcentra


Opleidingsvorm 2 (OV2)

De leerlingen van OV2 worden voorbereid op betaalde tewerkstelling binnen een beschermde werkomgeving (maatwerkbedrijf). Binnen OV2 werken we in twee fases. In fase 1 (klas Oprit12) worden de reeds verworven vaardigheden verder uitgebouwd en worden er al een aantal basistechnieken aangeleerd. In fase 2 (POP 2 en POP 3) ligt de focus op arbeidsgeschiktmaking.

Oprit12

Instapklas binnen OV2 (fase 1)

Accenten binnen OPRIT12:

 • Brede vorming
 • Uitbreiden en onderhouden van de schoolse vaardigheden binnen algemene en sociale vorming (ASV)
 • Maatschappelijke integratie, zelfredzaamheid en zelfstandigheid
 • Aanleren van basistechnieken binnen beroepsgerichte vorming (BGV)
 • Praktijklessen
 • Sociale vaardigheden binnen de klas- en schoolomgeving
 • Nadien gerichte doorverwijzing naar OV2 fase 2 of een andere opleidingsvorm

POP2 en POP3

Midden- en eindklas binnen OV2 (fase 2)

Accenten binnen POP2 en POP3:

 • Maatschappelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid: voorbereiding op zelfstandig of begeleid wonen
 • Arbeidsgeschiktmaking: arbeidsvaardigheden en –attitudes aanleren
 • Groepsstages: met de hele klas en de leerkracht
 • Individuele stages: voltijdse stageweken, worden gradueel opgebouwd doorheen de jaren, afgestemd op de mogelijkheden van de leerling
 • Praktijklessen op verplaatsing
 • Sociale vaardigheden op het werk (de stageplaats)
 • Mobiliteit: leren om zelfstandig het openbaar vervoer te gebruiken

In het laatste schooljaar kunnen de leerlingen van OV2 een VOLA-stage volgen. Dit wil zeggen dat de leerlingen 3 dagen per week naar hun stageplaats gaan en nog 2 dagen per week naar school komen. Op school krijgen zij een aanbod dat is afgestemd op hun noden om zo een zo goed mogelijke integratie in de maatschappij te realiseren. Arbeidstraining wordt op school dan niet meer aangeboden, omdat ze in de praktijk ervaring opdoen.

Opleidingsvorm 21 (OV21)

OV21 is een (onofficiële) opleidingsvorm die in onze school gecreëerd werd omdat we merkten dat er een tussenvorm nodig was tussen OV1 en OV2. Leerlingen waarvoor betaalde tewerkstelling in een beschermd milieu niet haalbaar is, maar die wel een zekere interesse en openheid naar de wereld hebben, kunnen in OV21 terecht. OV21 bereidt de

jongeren voor op begeleid werken (niet-betaalde tewerkstelling) en een dagcentrum. Deze leerlingen hebben een OV1-attest nodig.

Binnen OV21 hebben we 4 verschillende klassen. De collageklas is een beginklas. De detailklas is ook een beginklas, maar dit is een structuurklas voor leerlingen al dan niet met een autismespectrumstoornis, die nood hebben aan een meer gestructureerde werking. De prismaklas is een eindklas met eveneens deze meer gestructureerde werking. De kompasklas is een verticale structuurklas voor leerlingen die inhoudelijk/schools functioneren op niveau randnormale begaafdheid/licht verstandelijke beperking.

Collageklas

Beginklas voor leerlingen met een licht/matig verstandelijke beperking

Accenten binnen de collageklas

 • Themawerking, ontdekken van de wereld rondom zich
 • Maatschappelijke integratie
 • Schoolse vaardigheden (taal, rekenen, thema’s) afgestemd op de leerlingen, werking in niveaugroepen
 • Creatieve en motorische vaardigheden
 • Zelfredzaamheid
 • Huishoudelijke vaardigheden
 • Sociale vaardigheden: leren omgaan met elkaar en functioneren als klasgroep

Detailklas

Structuurklas (beginklas) voor leerlingen met een licht/matig verstandelijke beperking en een autismespectrumstoornis of nood aan extra structuur of voorspelbaarheid

Accenten binnen de detailklas:

 • Gestructureerde werking
 • Themawerking, ontdekken van de wereld rondom zich
 • Maatschappelijke integratie
 • Schoolse vaardigheden (taal, rekenen, thema’s) afgestemd op de leerlingen, werking in niveaugroepen
 • Werkvaardigheden (semi-industrieel en semi-ambachtelijk werk)
 • Creatieve en motorische vaardigheden
 • Stages ter voorbereiding van begeleid werken
 • Sociaal-maatschappelijke trainingen in dagcentra

Prismaklas

Structuurklas (eindklas) voor leerlingen met een licht/matig verstandelijke beperking en een autismespectrumstoornis of nood aan extra structuur of voorspelbaarheid

Accenten binnen de prismaklas

 • Gestructureerde werking
 • Themawerking, ontdekken van de wereld rondom zich
 • Maatschappelijke integratie
 • Schoolse vaardigheden (taal, rekenen, thema’s) afgestemd op de leerlingen, werking in niveaugroepen
 • Werkvaardigheden (semi-industrieel en semi-ambachtelijk werk)
 • Creatieve en motorische vaardigheden
 • Stages ter voorbereiding van begeleid werken
 • Sociaal-maatschappelijke trainingen in dagcentra

Kompasklas

Structuurklas voor leerlingen met een randnormale begaafdheid of licht verstandelijke beperking en autisme of nood aan extra structuur of voorspelbaarheid

Accenten binnen de kompasklas:

 • Gestructureerde werking
 • Verticale klasgroep, leerlingen blijven gedurende langere tijd in deze klas
 • Themawerking, ontdekken van de wereld rondom zich
 • Maatschappelijke integratie
 • Schoolse vaardigheden (taal, rekenen, thema’s) op maat, afgestemd op de leerlingen
 • Werkvaardigheden (semi-industrieel en semi-ambachtelijk werk)
 • Creatieve en motorische vaardigheden
 • Stages ter voorbereiding van begeleid werken
 • Sociaal-maatschappelijke trainingen in dagcentra